Disclaimer

Algemene Voorwaarden www.coolestkidontheblog.com :

VOOR ADVERTEREN OP COOLEST KID ON THE BLOG SCROLL HELEMAAL NAAR BENEDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid 

1.1 Coolest Kid On The Blog biedt alle bezoekers de mogelijkheid om kosteloos de website te bezoeken. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze website.

1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3 Onder Bezoeker wordt verstaan iedere bezoeker van de website Coolest Kid On The Blog . Com, ongeacht of de bezoeker wel of geen profiel heeft.

1.4 Door het gebruik van Coolest Kid On The Blog . Com aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomsten 

2.1 Informatie, afbeeldingen, mededelingen; schriftelijk, mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Coolest Kid On The Blog . Com garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en / of ontbinding.

Artikel 3 Garantie en Aansprakelijkheid 

3.1 Coolest Kid On The Blog . Com geeft geen garantie op de aangekochte artikelen via één van de websites. De Voorwaarden van de betreffende webshop, waar het artikel is gekocht, zijn van toepassing op alle aankopen gedaan bij deze webshop. Coolest Kid On The Blog . Com is niet verantwoordelijk voor schade, fouten en het niet leveren van producten door webshops. Coolest Kid On The Blog . Com doet haar uiterste best enkel betrouwbare webshops op te nemen op Coolest Kid On The Blog . Com en in geval van klachten kunnen deze door bezoekers als opmerking op Coolest Kid On The Blog . Com worden achtergelaten.

3.2 Coolest Kid On The Blog . Com is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Bezoeker of anderen. Coolest Kid On The Blog . Com is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

3.3 De links welke zijn opgenomen op Coolest Kid On The Blog . Com zijn louter informatief en veelal door derden aangeleverd. Coolest Kid On The Blog . Com is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Uiteraard doet Coolest Kid On The Blog . Com alles wat in haar vermogen ligt om de verstrekte informatie correct en up-to-date te houden. Indien er problemen zijn kunnen deze gemeld worden via info@coolestkidontheblog.com .

3.4 De banners en andere reclame-uitingen op Coolest Kid On The Blog . Com worden uiterst zorgvuldig geselecteerd, echter is Coolest Kid On The Blog . Com niet aansprakelijk voor de beelden, uitingen en doelstellingen van betreffende adverteerders.

3.5 Coolest Kid On The Blog . Com is niet verantwoordelijk voor de communicatie tussen haar leden en biedt als platform enkel de mogelijkheden toch communicatie aan. Coolest Kid On The Blog . Com is gerechtigd om bij ongepast gebruik van leden, zoals grof taalgebruik, discriminatie, commercieel gebruik, virussen, onwettig gebruik en overige verboden content zoals bij Artikel 4 benoemd, uitingen te verwijderen en indien er wettelijke overtredingen begaan zijn hiertoe de bevoegde instanties in te schakelen en informatie te verstrekken.

Artikel 4 Verboden content 

4.1 Dit artikel geeft een opsomming van content die verboden is te plaatsen door de leden van Coolest Kid On The Blog . Com.
Coolest Kid On The Blog . Com bepaald wat verboden moet worden aangemerkt en zal worden verwijderd. Coolest Kid On The Blog . Com is gerechtigd om naar eigen inzicht leden te verwijderen die enig verboden content hebben geplaatst. Ter indicatie van verboden content hierbij een niet uitputtende opsomming:

● Discriminerende content, kwetsende, aanstootgevende en pornografische inhoud

● Content welke oproept tot geweld en/of aanzet tot het lastigvallen van anderen

● Content welke in strijd is met enige wet, regeling, verordening of afspraak welke gemaakt is in deze disclaimer/voorwaarden.

● Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen

● Content die inbreuk maakt op de privacy of rechten van derden of cooleouders.nl

● Pornografische content en welke in strijd is met de goede zeden

● Content die aanzet tot illegaal gedrag

● Spam, onterecht commercieel gedrag en overig illegaal online gedrag

● Beeldmateriaal van een ander persoon zonder diens toestemming

● Inhoud die ten doel zijn een politiek of religieus standpunt uit te dragen

Artikel 5 Overmacht 

5.1 In geval van overmacht is Coolest Kid On The Blog . Com niet gehouden haar verplichtingen jegens de bezoeker na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

5.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de bezoeker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 6 Intellectueel eigendom 

6.1 De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Coolest Kid On The Blog . Com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

6.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële kennis van zaken, methoden en concepten.

Artikel 7 Persoonsgegevens en Account 

7.1 De gegevens die door de bezoeker worden verstrekt, worden door Coolest Kid On The Blog . Com vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins

7.2 Het plaatsen van je profielfoto en in de toekomst mogelijke andere bestanden is geheel op eigen verantwoording. Coolest Kid On The Blog . Com is niet verantwoordelijk voor de uitingen die door leden worden geplaatst en ook staat Coolest Kid On The Blog . Com er niet voor in als deze beelden en/of gegevens door derden onrechtmatig gebruikt worden.

7.3 Coolest Kid On The Blog . Com verstrekt geen accountgegevens aan derden.

Artikel 8 Gebruikers 

8.1 Heeft u fouten gevonden in links of klachten over andere gebruikers dan kunt u dit melden bij de webmaster info@coolestkidontheblog.com .

8.2 Coolest Kid On The Blog . Com is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor commentaar dat geleverd word op personen, merken, webshops en andere rechtspersonen. Op verzoek kan Coolest Kid On The Blog . Com overwegen schade, discriminerende en andere niet acceptabele teksten te verwijderen.

8.3 Gebruikers die zich misdragen op Coolest Kid On The Blog . Com kunnen ten alle tijden geweigerd en verwijderd worden.

Artikel 9 Webstatistieken 

9.1 Voor het analyseren van de bezoekersgedragingen maakt Coolest Kid On The Blog . Com gebruik van Google Analytics. Hiermee worden geen privacygevoelige gegevens opgeslagen. Coolest Kid On The Blog . Com gebruikt deze statistieken enkel om de bezoekersaantallen bij te houden, de juiste marketing in te kunnen zetten en de website gebruiksvriendelijker te maken.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 Betaling 

11.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Coolest Kid On The Blog daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Coolest Kid On The Blog is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

11.2 Alle betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro te geschieden.

11.3 Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

11.4 Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door Coolest Kid On The Blog een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Coolest Kid On The Blog  moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 150,–.

11.6 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Coolest Kid On The Blog doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Coolest Kid On The Blog zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Coolest Kid On The Blog cederen. Opdrachtgever verleent Coolest Kid On The Blog reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

11.7 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Coolest Kid On The Blog het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Coolest Kid On The Blog te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Coolest Kid On The Blog aanleiding ziet zulks te verlangen.

Artikel 12 Diversen 

ADVERTEREN

Adverteren op Coolest Kid On The Blog . Com is mogelijk indien het concept past bij de site. Voor een prijsopgave kunt u ons altijd mailen op collab@coolestkidontheblog.com . Wij staan ook open voor persberichten en persuitnodigingen. Deze kunnen gemaild worden naar: press@coolestkidontheblog.com Het opsturen van een persbericht geeft geen garantie tot plaatsing.

REVIEW

Heeft een u een product dat u graag wilt laten reviewen? Ik test het graag, of laat het testen. Ik schrijf dan een stuk over het product nadat dit is getest, het bevat algemene informatie en mijn mening. Deze mening kan positief maar ook negatief zijn. Ik maak zelf het beeldmateriaal erbij, maar soms is het leuk om wat extra foto’s of een video te ontvangen. Onderaan de review komt een link te staan naar het product. Een product sturen geeft geen garantie voor plaatsing. Mocht u wel deze garantie willen, neem dan contact op voor een advertorial.

Ons adres kunt u opvragen via info@coolestkidsontheblog.com

WINACTIE

U kunt met ons samen een winactie organiseren. Wij maken de lezers graag blij met leuke cadeaus of kaartjes naar een event/film bijvoorbeeld. Wij kunnen deze samen met u in elkaar zetten, of zelf bedenken. Na afloop van de actie stuurt u het product naar de winnaars binnen 14 dagen. Let op: U bent verantwoordelijk voor het versturen van de prijs. Wij promoten uw product, website en eventueel een social media pagina die u aan ons doorgeeft. Wij doen dit op www.coolestkidontheblog.com . Ook zullen wij de winactie in onze social media kanalen delen. Graag zien wij binnen 2 weken, na afloop van de actie, de prijs tegemoet. Gebeurt dit niet, dan zullen wij u een factuur moeten sturen voor de gemaakte kosten. Dit is een bedrag van €500. Bij het aangaan van de winactie gaat u akkoord met deze voorwaarden. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@coolestkidontheblog.com

ADVERTORIAL

Op onze site kan er een artikel over uw product/merk geplaatst worden. Dit moet wel bij het thema van de site passen, of aansluiten bij de lezers. Hier zijn altijd kosten aan verbonden. U levert ons het beeldmateriaal en of video, en eventueel de tekst voor de advertorial. Wij kunnen deze ook zelf schrijven zodat het beter aansluit bij de lezers. Mail naar collab@coolestkidontheblog.com voor tarieven en mogelijkheden. Bij contact graag vermelden om welke site het gaat, en of het om een review, winactie, advertentie of advertorial gaat. Bovenstaande posts komen in een bijpassende categorie te staan.

COOLESTKIDONTHEBLOG.COM